Publikacje

Publikacje

Monografie

1B. Problem ważności przyjęcia sakramentu święceń w prawie Kościoła katolickiego

Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 2020, 497 s. [drugie wydanie] Tomasz Jakubiak

The Problem of Validity of the Sacrament of Holy Orders in the Law of the Catholic Church

1A. Problem ważności przyjęcia sakramentu święceń w prawie Kościoła katolickiego

Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 2018, 497 s. Tomasz Jakubiak

The Problem of Validity of the Sacrament of Holy Orders in the Law of the Catholic Church

Publikacje

Rozdziały w monografii naukowej

5. Przynależność do Kościoła katolickiego i przetwarzanie danych według ustawy o ochronie danych osobowych – wyzwania legislacyjne

w: Ochrona danych osobowych w Kościele, red. S. Dziekoński, P. Drobek, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefa Wyszyńskiego w Warszawie, Warszawa 2016, s. 125–148. Tomasz Jakubiak

Membership in the Catholic Church and Processing Data According to the Law on Personal Data Protection – Legislative Challenges

4. Przygotowanie dziecka do owocnego przyjęcia sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego według norm prawa kanonicznego, w: Wychowanie religijne i moralne

red. M. Różański, R. Sztychmiler, Druk na zlecenie Katedry Prawa Kanonicznego i Wyznaniowego Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie, Olsztyn 2015, s. 31–40. Tomasz Jakubiak

Preparing the Child for the Fruitful Reception of the Sacraments of the Christian Initiation According to the Canon Law

3. Dowodzenie niewinności duchownego oskarżonego o popełnienie przestępstwa zastrzeżonego Kongregacji Nauki Wiary, w: Dowodzenie w procesach kościelnych

red. J. Krzywkowska, R. Sztychmiler, Druk na zlecenie Katedry Prawa Kanonicznego i Wyznaniowego Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie, Olsztyn 2014, s. 189–200. Tomasz Jakubiak

Proving the Innocence of the Clergymen Accused of Crimes Reserved for the Congregation for the Doctrine of the Faith

2. Prawno-liturgiczne aspekty zawierania małżeństw rzymskokatolików z osobami, które formalnym aktem odstąpiły od Kościoła, w: Kanoniczno-liturgiczne aspekty zawierania małżeństw mieszanych i im podobnych

red. U. Nowicka, Prymasowskie Wydawnictwo Gaudentinum Sp. z o.o., Warszawa 2014, s. 41–67. Tomasz Jakubiak

1. Małżeństwo katoliczki z sunnickim muzułmaninem – różnice kulturowe i religijne wyzwaniem, jakiemu trzeba stawić czoło, w: Jak przygotować do małżeństwa

red. R. Sztychmiler, J. Krzywkowska, Druk na zlecenie Katedry Prawa Kanonicznego i Wyznaniowego Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie, Olsztyn 2013, s. 339–346. Tomasz Jakubiak

Marriage of a Female Catholic with a Sunni Muslim – Cultural and Religious Differences; a Challenge to Face

Publikacje

Artykuły naukowe

41. Przygotowanie bezpośrednie do małżeństwa a ochrona dobrego imienia i intymności nupturientów za obowiązywania Instrukcji Konferencji Episkopatu Polski z 5 września 1989 roku

„Roczniki Nauk Prawnych” 2/32 (2022), s. 149-167. Tomasz Jakubiak

Immediate Preparation for Marriage and Protection of the Good Reputation and Privacy of the Betrothed under the Instruction of the Polish Bishops’ Conference of September 5, 1989.

40. Full Communion with the Catholic Church and the Validity of Taking on the Munus of Sponsor

„Roczniki Nauk Prawnych” 1/31 (2021), s. 163-179. Tomasz Jakubiak

Pełna komunia z Kościołem katolickim a ważność przyjęcia munus chrzestnego

39. The Term “Minister” under the Polish Code of Criminal Procedure as Applicable to the Roman Catholic Church

„Zeszyty Prawnicze” 3/21 (2021), s. 337-359. Tomasz Jakubiak

Termin „duchowny” z polskiego Kodeksu postępowania karnego dla Kościoła rzymskokatolickiego

38. Przeszkody małżeńskie tajne i publiczne według Codex Iuris Canonici z 1917

„Ius Matrimoniale” 1/32 (2021), s. 21-47. Tomasz Jakubiak

Public and occult impediments to marriage pursuant to Codex Iuris Canonici 1917

37. Criteria Set Out in CIC c. 874 § 1, 4°-5° and the Validity of Admission to the Munus of Sponsor

„Prawo kanoniczne” 2/63(2020), s. 31-48. Tomasz Jakubiak

Kryteria określone w kan. 874§1 n. 4-5 KPK a ważność dopuszczenia do munus chrzestnego

36. The Subjective Scope of the Norm Laid Down in Article 178 Section 2 of the Code of Criminal Procedure for Confession as Governed by the Law of the Roman Catholic Church,

„Studia Prawnoustrojowe” 49 (2020), s. 91-110. Tomasz Jakubiak

Zakres podmiotowy normy zapisanej w art. 178 pkt 2 k.p.k. dla spowiedzi odbywanej w przestrzeni uregulowanej prawem Kościoła rzymskokatolickiego

35. The Criteria Stipulated in Canon 874 § 1, 1º-2º of the Code of Canon Law and the Validity of Taking on the Munus of Sponsor,

„Roczniki Nauk Prawnych” 1/30 (2020), s. 191-207. Tomasz Jakubiak

Kryteria określone w kan. 874 § 1 n. 1-2 KPK a ważność przyjęcia munus chrzestnego

34. Is canon 874 a disqualifying law?

„Studia canonica” 2/53 (2019), s. 431-447. Tomasz Jakubiak

Czy kan. 874 CIC jest ustawą uniezdalniającą?

33. Prawna skuteczność zgody małżeńskiej wyrażonej bez obecności duchownego uprawnionego do asystowania przy zawarciu małżeństwa jako przejaw elastyczności ustawodawcy kościelnego we wspieraniu instytucji małżeństwa

„Studia Prawnoustrojowe” 44 (2019), s. 137-152. Tomasz Jakubiak

The Legal Validity of Marital Consent Expressed Without the Presence of a Clergyman Authorized to Assist at the Marriage as an Expression of the Church Legislator’s Flexibility in Supporting the Institution of Marriage

32. Reception of Vatican Council II Decrees and the Choice of Godparents in the Latin Church

„Bogoslovni vestnik” 1/79 (2019), s. 141-152. Tomasz Jakubiak

Recepcja uchwał Soboru Watykańskiego II a wybór chrzestnych w Kościele łacińskim

31. The Founded Hope That an Infant Will Be Brought Up in the Catholic Religion as a Condition for Baptism

„Studia canonica” 2/52 (2018), s. 491-508. Tomasz Jakubiak

Nadzieja, że dziecko zostanie wychowane w wierze katolickiej – warunkiem godziwego sprawowania sakramentu chrztu

30. Zdatność do przyjęcia urzędu chrzestnego w kościele łacińskim

„Prawo Kanoniczne” 2/60 (2017),53-69. Tomasz Jakubiak

Abilility to Adopt Office of Sponsor in the Latin Church

29. Prawo kanoniczne – skostniałe, zmieniane, czy odnawiane?

„Warszawskie Studia Teologiczne” 3-4/30 (2017), s. 16–30. Tomasz Jakubiak

Canon Law – Fossilized, Amended or Renewed?

28. Czy zawsze po uzyskaniu informacji o możliwości popełnienia przestępstwa należy wszczynać karne postępowanie sądowe, lub administracyjne, dla realizacji sankcji karnej?

„Prawo Kanoniczne 1/59 (2016), 119-132. Tomasz Jakubiak

Does One Always Have to Initiate a Judicial or Administrative Proceedings After Obtaining Information of Possibility of Committing Crime to Execute a Penalty Sanction?

27. Mitis Iudex Dominus Iesus – zmiana prawa regulującego sposób stwierdzania nieważności związku małżeńskiego

„Studia Bobolanum” 1 (2016), s. 115–141. Tomasz Jakubiak

Mitis Iudex Dominus Iesus – Change of the Law Regulating the Way of Declaring the Nullity of Marriage

26. Czy diakon może w Polsce zgodnie z przepisami Kościoła łacińskiego asystować jako świadek urzędowy przy zawarciu małżeństwa w zwykłych okolicznościach?

„Ius Matrimoniale” 2/28 (2016), s. 55–78. Tomasz Jakubiak

Whether the Deacon Can, According to Regulations of the Latin Church, Assist as The Official Witness at the Solemnization of a Marriage in Ordinary Circumstances?

25. Diakon świadkiem urzędowym zawarcia małżeństwa w zwykłych warunkach według prawa obowiązującego od promulgacji Kodeksu z 1983 roku

„Ius Matrimoniale” 1/27 (2016), s. 45–74. Tomasz Jakubiak

Deacon as The Official Witness of Marriage Under Normal Conditions According to the Law in Force Since the Promulgation of the 1983 Code

24. Synod o rodzinie zwiastunem zmian?

„Ius Matrimoniale” 3/26 (2015), s. 61–82. Tomasz Jakubiak

Synod About Family as a Sign of Changes?

23. Początki prawa regulującego możliwość asystowania diakona przy zawarciu małżeństwa w zwykłych warunkach

„Studia Bobolanum” 3 (2015), s. 171–187. Tomasz Jakubiak

The Origins of Law Regulating Possibility of Assisting Deacon at the Marriage in Normal Circumstances

22. Obrzęd zawarcia małżeństwa w nadzwyczajnej formie

„Ius Matrimoniale” 25/3 (2014), s. 29–43. Tomasz Jakubiak

Marriage Rite in Extraordinary Form

21. Późne powołania kapłańskie

„Prawo Kanoniczne” 4/57 (2014), s. 89–110. Tomasz Jakubiak

Delayed Priesthood Vocations

20. Czy można sprzedawać rzeczy święte?

„Kościół i Prawo” 3(16) (2014) nr 1, s. 141–151. Tomasz Jakubiak

Can Sacred Object be Sold?

19. Nadzwyczajna forma zawarcia małżeństwa według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1917 i 1983 r.

„Ius Matrimoniale” 25/2 (2014), s. 43–62. Tomasz Jakubiak

Extraordinary Form of Contracting Marriage According to Code of Canon Law 1917 and 1983

18. Naprawienie zaistniałego stanu rzeczy po zawarciu małżeństwa przez stronę łacińską ze stroną akatolicką obrządku wschodniego bez dyspensy od formy kanonicznej

„Roczniki Nauk Prawnych” 4/23 (2013), s. 119–142. Tomasz Jakubiak

Remedying the Current State of Affairs after Entry in Marriage between a Latin-rite Person and a Non-catholic Spouse of the Eastern Rite without a Dispensation from the Canonical Form with the Presence of Sacred Minister

17. Intencja przyjęcia chrztu u dorosłego

„Annales Canonici” 9 (2013), s. 93–117. Tomasz Jakubiak

Intention of Receiving the Baptism by Adult

16. Warunki wymagane do ważności i godziwości chrztu ze strony przyjmującego sakrament według aktualnie obowiązującego prawa w Kościele rzymskokatolickim

„Studia Redemptorystowskie” 11 (2013), 382-399. Tomasz Jakubiak

Conditions Necessary for a Valid and Licitly Baptism of an Adult According to Law of the Roman Catholic Church

15. Procedury do przyjęcia święceń diakonatu i prezbiteratu

„Prawo Kanoniczne” 3/56 (2013), s. 3–34. Tomasz Jakubiak

Procedures for Reception of Priest and Deacon Ordination

14. Intencja przyjęcia sakramentu namaszczenia chorych według uzasadnienia wyroku Sądu Najwyższego z uwzględnieniem elementów prawa wyznaniowego

„Warszawskie Studia Teologiczne” 26/2 (2013), s. 161–177. Tomasz Jakubiak

Intention of Receiving The Sacrament of Anointing of the Sick According to Justification of Supreme's Court’s Sentence with the Elements of Religious Law

13. Intencja przyjęcia sakramentu namaszczenia chorych według obecnie obowiązującego prawa Kościoła łacińskiego

„Warszawskie Studia Teologiczne” 26/2 (2013), s. 145–159. Tomasz Jakubiak

Intention of Receiving the Anointing of the Sick According to Law of the Latin Church

12. Początki prawa regulującego nadzwyczajną formę zawarcia małżeństwa

„Warszawskie Studia Teologiczne” 26/1 (2013), 207-218. Tomasz Jakubiak

The Origins of Law Regulating Extraordinary Form of Contracting Marriage

11. Procedury kanoniczne zmierzające do stwierdzenia stanu wolnego

„Ius Matrimoniale” 18/24 (2013), s. 25–72. Tomasz Jakubiak

Canonical Procedures Leading to Non-married Status Statement

10. Upoważnienie do słuchania spowiedzi wg Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku

„Warszawskie Studia Teologiczne” 25/2 (2012), s. 35–56. [Fragmenty pracy magisterskiej: Tomasz Jakubiak, „Iurisdictio” i „facultas” do spowiadania według prawa powszechnego oraz partykularnego Archidiecezji Warszawskiej od Kodeksu prawa kanonicznego z 1917 roku, Praca magisterska napisana pod kierunkiem ks. prof. UKSW dr hab. Zbigniewa Janczewskiego, UKSW Wydział Prawa Kanonicznego, Warszawa 2008]. Tomasz Jakubiak

Faculty of Hearing Confessions According to Code of Canon Law from 1983

9. Rozgrzeszenie zbiorowe – aspekt prawny

„Ateneum Kapłańskie” t. 158 (2012), z. 3(619), s. 523–539. Tomasz Jakubiak

General Absolution – Legal Aspect

8. Uczestnictwo we Mszy Świętej w uchwałach synodów Archidiecezji Warszawskiej i Kodeksach Prawa Kanonicznego z 1917 i 1983 roku

„Warszawskie Studia Teologiczne” 24/1 (2011), s. 335–360. [Fragmenty doktoratu]. Tomasz Jakubiak

The Participation in the Holy Mass in Statues of Warsaw's Archdiocesan Synods and Codes of Canon Law from 1917 and 1983

7. Aplikacja owoców Mszy św.

„Annales Canonici” 6 (2010), s. 155–171. Tomasz Jakubiak

Application of the Holy Mass Fruits

6. Procedury związane z wprowadzeniem stałego diakonatu w diecezjach polskich

„Prawo Kanoniczne” 1-2/53 (2010), s. 79–104. Tomasz Jakubiak

Procedures Connected with Introduction of Permanent Deaconship in Polish Dioceses

5. Aktualizacja instytucji Synodu w Archidiecezji Warszawskiej

„Warszawskie Studia Teologiczne” 22/1 (2009), s. 285–305. [Fragmenty doktoratu: Tomasz Jakubiak, Osoba szafarza i przyjmującego sakrament Eucharystii w uchwałach Synodów Archidiecezji Warszawskiej, Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem ks. prof. UKSW dr hab. Zbigniewa Janczewskiego, UKSW Wydział Prawa Kanonicznego, Warszawa 2010]. Tomasz Jakubiak

Updating the Institution of the Synod in Warsaw’s Archdiocese

4. Istotne elementy konstytutywne formalnego aktu wystąpienia z Kościoła oraz czynności związane z jego przyjęciem

„Ateneum Kapłańskie” t. 152 (2009), z. 3(601), s. 321–330. Tomasz Jakubiak

3. Prymas Wyszyński w walce o autonomię Kościoła w Polsce

Laetare 10-11 (2001), s. 182–201. Tomasz Jakubiak

2. Ksiądz Stefan Wyszyński i „Ład Boży”

„Laetare” 8-9 (2000), s. 120–129. Tomasz Jakubiak

1. Kościół o świeckich

„Laetare” 8-9 (2000) (Kwartalnik wydawany przez Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne w Warszawie), s. 79–94. Tomasz Jakubiak

Publikacje

Recenzje

6. G. Dzierżon, K. Szymańska, Wpływ zespołu stresu pourazowego na kanoniczną niezdolność do zawarcia małżeństwa, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2020, 208 s.

5. A. Słowikowska, Postulaty Stefana Kardynała Wyszyńskiego w nauczaniu Soboru Watykańskiego II. Źródła inspiracji dla kościelnego prawa konstytucyjnego i publicznego, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2019, 281 s.

„Warszawskie Studia Teologiczne” 33/2 (2020), s. 252-258. Tomasz Jakubiak

4. K. Nitkiewicz, Katolickie Kościoły Wschodnie. Kompendium prawa, Sandomierz 2014, 132 s.

„Warszawskie Studia Teologiczne” 27/1 (2014), s. 408-412. Tomasz Jakubiak

3. Jak przygotować do małżeństwa?, red. R. Sztychmiler, J. Krzywkowska, Olsztyn 2013, 493 s.

„Warszawskie Studia Teologiczne” 26/2 (2013), s. 248-250. Tomasz Jakubiak

2. Wielka encyklopedia prawa, t. II, Prawo kanoniczne, red. naukowy G. Leszczyński, Warszawa 2014, 265 s.

„Warszawskie Studia Teologiczne” 26/2 (2013), s. 247-248. Tomasz Jakubiak

1. Zbigniew Janczewski, Ważność sprawowania sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego uzdrowienia i święceń w porządku prawnym Kościoła katolickiego, UKSW, Warszawa 2011, 302 s.

„Warszawskie Studia Teologiczne” 24/2 (2011), s. 409-412. Tomasz Jakubiak

Publikacje

Sprawozdania

1. Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Kanoniczno-liturgiczne aspekty zawierania małżeństw mieszanych i im podobnych”

„Warszawskie Studia Pastoralne” Rok X (2015), nr 3(28), s. 235-241. Tomasz Jakubiak

Publikacje

Popularnonaukowe

30. Msza niedzielna w …

„tak rodzinie” Rok 2022, nr 9(183), s. 40. Tomasz Jakubiak

29. Świętowanie Dnia Pańskiego

„tak rodzinie” Rok 2022, nr 7-8(181-182), s. 40. Tomasz Jakubiak

28. Prawosławny w parafii

„tak rodzinie” Rok 2022, nr 6(180), s. 40. Tomasz Jakubiak

27. Śluby małżeńskie

„tak rodzinie” Rok 2022, nr 5(179), s. 40. Tomasz Jakubiak

26. Jezus z nami „na dobre i na złe”

„tak rodzinie” Rok 2022, nr 4(178), s. 40. Tomasz Jakubiak

25. Kobiety przy ołtarzu

„tak rodzinie” Rok 2022, nr 3(177), s. 40. Tomasz Jakubiak

24. Diakonisa

„tak rodzinie” Rok 2022, nr 2(176), s. 40. Tomasz Jakubiak

23. Kapłaństwo kobiet

„tak rodzinie” Rok 2022, nr 1(175), s. 40. Tomasz Jakubiak

22. Ślub na łące

„tak rodzinie” Rok 2021, nr 12(174), s. 40. Tomasz Jakubiak

21. Pogrzeb dziecka nieochrzczonego

„tak rodzinie” Rok 2021, nr 11(173), s. 40. Tomasz Jakubiak

20. Papierkowe sprawy przed ślubem

„tak rodzinie” Rok 2021, nr 10(172), s. 40. Tomasz Jakubiak

19. Separacja to nie grzech

„tak rodzinie” Rok 2021, nr 9(171), s. 40. Tomasz Jakubiak

18. Wielka i nagła konieczność

„tak rodzinie” Rok 2021, nr 7-8(169-170), s. 40. Tomasz Jakubiak

17. Pan Jezus bez ograniczeń?

„tak rodzinie” Rok 2021, nr 6(168), s. 40. Tomasz Jakubiak

16. Śmierć bez spowiedzi. Co robić, kiedy brakuje kapłana?

„tak rodzinie” Rok 2021, nr 5(167), s. 40. Tomasz Jakubiak

15. Odpust w pandemii?

„tak rodzinie” Rok 2021, nr 4(166), s. 40. Tomasz Jakubiak

14. Odpust. Zupełny czy cząstkowy?

„tak rodzinie” Rok 2021, nr 3(165), s. 40. Tomasz Jakubiak

13. Katolik rzuca Kościół i co dalej?

„tak rodzinie” Rok 2021, nr 2(164), s. 40. Tomasz Jakubiak

12. Czy można podważyć wyrok sądu kościelnego?

„tak rodzinie” Rok 2021, nr 1(163), s. 40 Tomasz Jakubiak

11. Nieważna Gregorianka

„tak rodzinie” Rok 2020, nr 12(162), s. VII. Tomasz Jakubiak

10. Msza za nieochrzczonego

„tak rodzinie” Rok 2020, nr 11(161), s. VII. Tomasz Jakubiak

9. Adopcja w księdze chrztu

„tak rodzinie” Rok 2020, nr 10(160), s. VII. Tomasz Jakubiak

8. Niewierząca i katolik biorą ślub w kościele

„tak rodzinie” Rok 2020, nr 9(159), s. VII. Tomasz Jakubiak

7. Chrzest bez księdza

„tak rodzinie” Rok 2020, nr 7-8(157-158), s. VII. Tomasz Jakubiak

6. Chrzestni pod pięcioma warunkami

„tak rodzinie” Rok 2020, nr 6(156), s. VII. Tomasz Jakubiak

5. Niezdolni do małżeństwa

„tak rodzinie” Rok 2020, nr 5(155), s. VII. Tomasz Jakubiak

4. Ślub z Prawosławnym po katolicku

„tak rodzinie” Rok 2020, nr 4(154), s. VII. Tomasz Jakubiak

3. Dwaj mężczyźni świadkami ślubu?

„tak rodzinie” Rok 2020, nr 3(153), s. VII. Tomasz Jakubiak

2. Ślub bez bierzmowania?

„tak rodzinie” Rok 2020, nr 2(152), s. VII. Tomasz Jakubiak

1. Po co komu zapowiedzi przedślubne?

„tak rodzinie” Rok 2020, nr 1(151), s. VII. Tomasz Jakubiak