Biografia

Ks. dr hab. Tomasz Jakubiak,
profesor AKW

Urodzony w 1976 r. w Warszawie. W 1991 r. jako laureat wojewódzkiego etapu olimpiady fizycznej został przyjęty do IX Liceum Ogólnokształcącego im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie. Po ukończeniu liceum w 1995 r. wstąpił do Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego im. św. Jana Chrzciciela w Warszawie. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk Księdza Prymasa Józefa Glempa dnia 26 maja 2001 r. w Archikatedrze Warszawskiej.

Dnia 21 grudnia 2000 r. uzyskał na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie Sekcji św. Jana Chrzciciela (od dnia 15 sierpnia 2020 r. Akademia Katolicka w Warszawie – AKW) tytuł magistra teologii w zakresie historii Kościoła w oparciu o pracę pt. Zawartość i problematyka czasopisma „Ład Boży” w latach 1945-1985, napisaną na seminarium z historii Kościoła prowadzonym przez ks. prof. dr. hab. Ludwika Królika. Dnia 27 marca 2003 r. decyzją Rady PWTW Sekcji św. Jana Chrzciciela uzyskał licencjat kościelny z teologii w zakresie historii Kościoła.

Drugie magisterium, z prawa kanonicznego, uzyskał 18 czerwca 2008 r. na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) na podstawie pracy „Iurisdictio” i „facultas” do spowiadania według prawa powszechnego oraz partykularnego Archidiecezji Warszawskiej od Kodeksu prawa kanonicznego z 1917 roku, napisanej pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Zbigniewa Janczewskiego. Doktorat z nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego uzyskał na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW w dniu 27 kwietnia 2010 r. na podstawie pracy Osoba szafarza i przyjmującego sakrament Eucharystii w uchwałach Synodów Archidiecezji Warszawskiej, napisanej również pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Zbigniewa Janczewskiego. Recenzentami w przewodzie doktorskim byli: ks. prof. dr hab. Wiesław Wenz z PWT we Wrocławiu oraz ks. dr hab. Wojciech Necel, prof. UKSW. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie prawa kanonicznego uzyskał dnia 11 grudnia 2018 r. na podstawie uchwały Rady Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW. Głównym osiągnięciem naukowym przewodu była rozprawa pt. Problem ważności przyjęcia sakramentu święceń w prawie Kościoła katolickiego. Recenzentami dorobku byli: ks. dr hab. Kazimierz Dullak, prof. US, ks. prof. dr hab. Józef Krzywda z UPJPII, ks. prof. dr hab. Henryk Stawniak z UKSW. Dnia 22 września 2019 roku ukończył studia podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w zakresie prawa karnego materialnego i procesowego. Dnia 5 września 2020 roku ukończył drugie studia podyplomowe z prawa dowodowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego organizowane przy współpracy z Instytutem Ekspertyz Sądowych w Krakowie. Dnia 14 maja 2020 roku na wniosek Senatu PWTW mianowany został przez Wielkiego Kanclerza PWTW Kardynała Kazimierza Nycza Arcybiskupa Metropolitę Warszawskiego na stanowisko Profesora Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. Wcześniej Kongregacja ds. Edukacji Katolickiej dnia 29 kwietnia 2020 r. udzieliła Nihil obstat na tę nominację.

Od 1 października 2010 r. do 13 maja 2020 r. zatrudniony na PWTW Collegium Joanneum na stanowisku adiunkta. Od 14 maja 2020 roku zatrudniony jest na stanowisku Profesora Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. Po zmianie nazwy uczelni, która miała miejsce dnia 15 sierpnia 2020 r. zatrudniony jest na stanowisku Profesora Akademii Katolickiej w Warszawie. Od 2011 r. do 2020 r. na PWTW Collegium Joanneum pełnił funkcję zastępcy kierownika studiów magisterskich niestacjonarnych ds. dydaktycznych, a od 2017 r. do 2020 r. również funkcję zastępcy kierownika studiów podyplomowych z katechetyki ds. dydaktycznych. W latach 2015 i 2019 był członkiem Komisji Statutowej na PWTW. W 2016 r. był członkiem Komisji ds. AVEPRO na PWTW.

W 2023 r. był kierownikiem i wykonawcą projektów badawczych.

W latach 2016-2021 należał do Rady Rektora PWTW Collegium Joanneum / Rady Rektora AKW. W 2019 roku był członkiem Komisji ds. Jakości Kształcenia na PWTW. Od 2018 r. jest członkiem Rady Uczelni.

W latach 2006-2007 referent Kurii Metropolitalnej Warszawskiej oddelegowany do pracy w Wydziale Spraw Sakramentalnych, a w latach 2007-2010 notariusz Kurii Metropolitalnej Warszawskiej. W latach 2010-2013 sędzia Metropolitalnego Sądu Biskupiego w Warszawie.

Członek Warszawskiego Towarzystwa Teologicznego (od 2011 r.) i Stowarzyszenia Kanonistów Polskich (od 2014 r.).

Działalność

Zakres pracy

Publikacje

Zobacz

Dydaktyka

Zobacz

Inne

Zobacz