Inna działalność naukowa

Inna działalność naukowa

Wygłoszenie referatów na międzynarodowych i krajowych konferencjach tematycznych

10. Obowiązek denuncjacji przestępstwa a tajemnica spowiedzi

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Procesowego: „Dziecko pod ochroną prawa”, zorganizowana przez Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie (Katedra Postępowania Karnego i Prawa Wykonawczego, Katedra Postępowania Cywilnego i Ochrony Prawnej oraz Katedra Teorii i Historii Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie) wraz z Radą ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego), Olsztyn, 29.10.2020 r.

9. Protokół przedślubny. Obowiązek odpowiedzi na pytania a ochrona własnej intymności

Sympozjum: „Co mówić i jak mówić?” Ochrona tajemnicy, dobrego imienia oraz intymności w prawie Kościoła, zorganizowane przez Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Kraków, 21.11.2019 r.

8. Kryteria określone w kan. 874 KPK a ważność przyjęcia urzędu chrzestnego

Jubileusz 65-lecia Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, zorganizowany przez Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Warszawa, 15.06.2019 r.

7. Prawna skuteczność zgody małżeńskiej wyrażonej bez obecności duchownego uprawnionego do asystowania przy zawarciu małżeństwa jako przejaw elastyczności ustawodawcy kościelnego we wspieraniu instytucji małżeństwa

VI Ogólnopolska Konferencja Prawa Małżeńskiego i Rodzinnego: „Wspieranie małżeństwa i rodziny w ustawodawstwie państwowym i kościelnym”, zorganizowana przez Wydział Prawa i Administracji UWM w Olsztynie, Olsztyn, 23.05.2019 r.

6. Prawo kanoniczne – skostniałe, zmieniane, czy odnawiane?

Międzynarodowa Konferencja Teologiczna: „Is theological conversion necessary?”, zorganizowana przez Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie (PWTW), Warszawa, 26-28.04.2017 r.

5. Referat w ramach dyskusji panelowej na temat: Przynależność do Kościoła katolickiego i przetwarzanie danych według ustawy o ochronie danych osobowych – wyzwania legislacyjne

Konferencja naukowa: „Ochrona danych osobowych w Kościele”, zorganizowana przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Szczeciński (Projekt badawczo-rozwojowy realizowany na rzecz bezpieczeństwa i obronności Państwa „Model regulacji jawności i jej ograniczeń w demokratycznym państwie prawnym” współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju), Warszawa, 25.02.2016 r.

4. Przygotowanie dziecka do owocnego przyjęcia sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego według norm prawa kanonicznego

IV Ogólnopolska Konferencja Prawa Małżeńskiego i Rodzinnego: „Wychowanie moralne i religijne”, zorganizowana przez Wydział Prawa i Administracji UWM w Olsztynie, Olsztyn, 6-7.05.2015 r.

3. Dowodzenie niewinności duchownego oskarżonego o popełnienie przestępstwa zastrzeżonego Kongregacji Nauki Wiary

III Ogólnopolska Konferencja Prawa Procesowego: „Dowodzenie w procesach sądowych i administracyjnych”, zorganizowana przez Wydział Prawa i Administracji UWM w Olsztynie, Olsztyn, 8-9.05.2014 r.

2. Prawno-liturgiczne aspekty zawierania małżeństw rzymskokatolików z osobami, które formalnym aktem odstąpiły od Kościoła

Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Kanoniczno-liturgiczne aspekty zawierania małżeństw mieszanych i im podobnych”, zorganizowana przez Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Warszawa, 23.04.2014 r.

1. Małżeństwo katoliczki z sunnickim muzułmaninem – różnice kulturowe i religijne wyzwaniem, jakiemu trzeba stawić czoło

III Ogólnopolska Konferencja Prawa Małżeńskiego i Rodzinnego: „Jak przygotować do małżeństwa?”, zorganizowana przez Wydział Prawa i Administracji oraz Katedrę Prawa Kanonicznego i Wyznaniowego UWM w Olsztynie, Olsztyn, 9-10.05.2013 r.

Inna działalność naukowa

Czynne zaangażowanie w przygotowanie sympozjów tematycznych

6. Sympozjum: „Reformacja przemyślana na nowo”, zorganizowane przez PWTW

Warszawa, 13.05.2017 r. – czynne zaangażowanie w przygotowanie sympozjum.

5. Sympozjum: „Spotkanie z islamem. Między konfrontacją a dialogiem”, zorganizowane przez PWTW

Warszawa, 16.04.2016 r. – czynne zaangażowanie w przygotowanie sympozjum.

4. Sympozjum: „Co z tą młodzieżą?”, zorganizowane przez PWTW

Warszawa, 13.04.2014 r. – czynne zaangażowanie w przygotowanie sympozjum.

3. Sympozjum: „Wiara i kultura. Razem czy osobno?”, zorganizowane przez PWTW

Warszawa, 13.04.2013 r. – czynne zaangażowanie w przygotowanie sympozjum.

2. Sympozjum: „Wiara pomiędzy zakrystią a supermarketem. O miejscu wiary w przestrzeni publicznej”, zorganizowane przez PWTW

Warszawa, 21.04.2012 r. – czynne zaangażowanie w przygotowanie sympozjum.

1. Sympozjum: „Słowo Boże w życiu i misji Kościoła”, zorganizowane przez PWTW

Warszawa, 26.11.2011 r. – czynne zaangażowanie w przygotowanie sympozjum.

Inna działalność naukowa

Udział w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism

„Warszawskie Studia Teologiczne”

czasopismo naukowe wydawane przez PWTW Collegium Joanneum; od 2017 r. do 2019 r. redaktor tematyczny tekstów z nauk prawnych

Inna działalność naukowa

Recenzowanie publikacji w czasopismach międzynarodowych i krajowych

1. „Bielańskie Studia Teologiczne”

od 2016 r. recenzent.

2. „Ius Matrimoniale”

od 2021 r. recenzent.

3. „Studia Prawnicze KUL”

od 2021 r. recenzent.

4. „Poznańskie Studia Teologiczne”

w 2021 r. recenzent.

5. „Roczniki Nauk Prawnych”

w 2021-2023 r. recenzent.

6. „Family Forum”

w 2023 r. recenzent.

Inna działalność naukowa

Osiągnięcia dydaktyczne i w zakresie popularyzacji nauki

Współpraca z Magazynem katolickim „tak rodzinie” celem przybliżania czytelnikom zagadnień z zakresu prawa kanonicznego w rubryce „Prawnik radzi”

od stycznia 2020 r.

Współudział w opracowaniu programu studiów podyplomowych z katechetyki

wdrożonego do realizacji na PWTW Collegium Joanneum w roku 2017 r.

Referat na zaproszenie: „Nowe procedury stwierdzania nieważności małżeństwa”,

wygłoszony dla kapłanów diecezji warszawsko-praskiej święconych w latach 2001-2010, Warszawa, 9.04.2016 r., prelegent.

Wykłady dla doktorantów na studiach doktoranckich PWTW (specjalizacja pastoralna): Od teorii do praktyki – wybrane zagadnienia z prawa kanonicznego,

prowadzący wykłady w 2016 r.

Referat na zaproszenie: „Trudności interpretacyjne trzech kontrowersyjnych punktów dokumentu końcowego Synodu o Rodzinie”,

wygłoszony w Centrum Myśli Jana Pawła II, Warszawa, 3.11.2015 r., prelegent.

Audycja w TV Republika „Potyczki z wiarą”, odc. 16 – O reformie prawa procesowego małżeńskiego,

emisja 27.09.2015 r., gość programu.

Tutor dla studentów dziennych PWTW Collegium Joanneum (alumnów WMSD w Warszawie)

w latach 2013-2015.

Referat na zaproszenie: „Trudności prawne w udzielaniu sakramentu namaszczenia chorych osobom nieprzytomnym, o których nie wiadomo, jaki jest ich stosunek do wiary”,

wygłoszony na Ogólnopolskim Zjeździe Kapelanów Szpitali w Polsce, Częstochowa, 3.11.2014 r., prelegent.

Referat na zaproszenie: „Udzielanie sakramentu namaszczenia chorych w szpitalach”,

wygłoszony dla diecezjalnych duszpasterzy służby zdrowia, Warszawa, 10.03.2014 r., prelegent.

Wykład na zaproszenie: „Przyczyny nieważności małżeństwa”,

wygłoszony w parafii Chrystusa Króla w Londynie, Londyn, grudzień 2013 r., prelegent.

Wykład na zaproszenie: „O stwierdzaniu nieważności małżeństw”,

wygłoszony w parafii Matki Bożej Częstochowskiej, Grodzisk Mazowiecki, grudzień 2013 r., prelegent.

Referat na zaproszenie: „Trudności związane z małżeństwami zawieranymi przez katoliczki z muzułmanami”,

wygłoszony na spotkaniu Warszawskiego Towarzystwa Teologicznego, Warszawa, 18.02.2013 r., prelegent.

Wykład monograficzny dla studentów zaocznych studiów magisterskich z teologii PWTW Collegium Joanneum: Wybrane zagadnienia z prawa kościelnego,

prowadzący wykład w 2013 r.

Wykład monograficzny dla studentów dziennych studiów magisterskich PWTW Collegium Joanneum (alumni WMSD w Warszawie): Wybrane zagadnienia z prawa sakramentalnego i norm ogólnych,

prowadzący wykład w 2012 r.

Wykład na zaproszenie: „Posługa w kancelarii parafialnej”,

wygłoszony na spotkaniu Formacyjnym Księży Neoprezbiterów, Warszawa, 6.12.2011 r., prelegent.

Wykład na zaproszenie: „Trudności w kancelarii parafialnej”,

wygłoszony na szkoleniu przyszłych proboszczów w archidiecezji warszawskiej organizowanym przez PWTW Collegium Joanneum i Kurię Metropolitalną Warszawską, Warszawa, październik 2011 r., prelegent.

Opracowanie programu studiów magisterskich dla studentów zaocznych z teologii (specjalizacja teologia ogólna i katechetyka),

wdrożonego do realizacji na PWTW Collegium Joanneum w roku 2011 r.